[Đăng ngày 27/05/2020]

Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao, ngày 25/5/2020, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch phục dựng thí điểm Hô Bài Chòi tại thị xã Ninh Hòa và tuyên truyền sân khấu hóa học đường với nghệ thuật Bài chòi trong Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa”.

[Đăng ngày 25/05/2020]

Ngày 15/05/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

[Đăng ngày 15/05/2020]

Ngày 14/5/2020, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 884/KH-SVHTT triển khai thực hiện Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa”

[Đăng ngày 07/05/2020]

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 trong tình hình mới. Cục Di sản văn hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị các Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam, các Ban quản lý di tích - danh lam thắng cảnh, các Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

[Đăng ngày 29/04/2020]

Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa.

[Đăng ngày 29/04/2020]

Thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL tại công văn số 1377/BVHTTDL-VHCS ngày 07/4/2020 về việc Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội" (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 41-CT/TW), Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo kết quả thực hiện công tác trên.

[Đăng ngày 29/04/2020]

Nhằm Bảo vệ và phát huy Nghệ thuật Bài chòi, ngày 24/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa. Theo đó thời gian thực hiện từ năm 2020 – 2023, tại 06 huyện, thị xã, thành phố là Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh. Công tác Bảo vệ và phát huy Nghệ thuật Bài chòi Khánh Hòa gồm 7 nhiệm vụ trọng tâm.

[Đăng ngày 28/04/2020]

Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh đã mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan tại các Khu di tích Tháp Bà Ponagar và Danh thắng Hòn Chồng từ ngày 27/4/2020 để phục vụ nhu cầu tham quan, tín ngưỡng của người dân và du khách.

[Đăng ngày 24/04/2020]

Nhằm nâng cao cảnh giác lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan tại các di tích, ngày 22/4/2020 tại Công văn số 733/SVHTT-QLVHGĐ, Sở Văn hóa và Thể thao đã đề nghị Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh, phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3554/UBND-TH ngày 15/4/2020, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

[Đăng ngày 27/03/2020]

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18/1/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 2738/KH-UBND ngày 25/3/2020 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Số người truy cập: 1507600
Đang online: 400

Độ ẩm:
Sức gió: