[Đăng ngày 10/01/2018]
Để tăng cường công tác phối hợp trong giai đoạn mới, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thống nhất Chương trình phối hợp số 1840/CTr-SVHTT-SGDĐT ngày 17/8/2017 về chỉ đạo, quản lý, tổ chức công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2017-2020.
[Đăng ngày 14/09/2017]
Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 7933/KH-UBND về Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 


[Đăng ngày 30/05/2017]
[Đăng ngày 08/05/2017]
[Đăng ngày 08/05/2017]
[Đăng ngày 05/05/2017]
[Đăng ngày 03/05/2017]
[Đăng ngày 28/04/2017]
[Đăng ngày 21/04/2017]
1

Số người truy cập: 729091
Đang online: 40

Độ ẩm:
Sức gió: